truy Lượt Xem:10293
Trungtamketoanhanoi.top xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng. Từ năm 2014 dịch vụ, hàng hóa dùng để cho biếu tặng đã có quy định mới như sau:
 
Quy định về hàng hóa cho biếu tặng như sau: 
 
   Theo Khoản 5 CV số 2785/TCT-CS ngày 23/07/2014 đề cập nội dung mới của TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về Thuế thu nhập doanh nghiệp của BTC:  “5,1, Bỏ quy định xác định doan thu tính thuế đối với dịch vụ, hàng hóa dùng để tặng cho biếu tại điểm 3b Điều 5.
   Trước đây dịch vụ, hàng hóa dùng để tặng biếu cho được xác định theo giá bán của dịch vụ, hàng hóa tương đương hoặc cùng loại trên thị trường tại thời điểm tặng cho biếu”. “Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế” Nghĩa là bỏ xác định giá bán theo giá thị trường chứ không phải là bỏ xác nhận doanh thu tính thuế.
    Chú ý: Quy định này về việc bỏ xác định doanh thu để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp, còn khi xuất hóa đơn là các bạn vẫn phải xuất theo giá bán nhé.
Từ năm 2015 Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13: “4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 điều 9. Theo quy định mới nhất TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà tặng cho khách hàng”.
Nghĩa là từ 2015 Chi phí hàng hóa cho biếu tặng khách hàng không còn bị khống chế mức 15% nữa. (được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ chứng từ, hóa đơn)
 
Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng:
 
1. Bên cho biếu tặng:
 
– Khi mua hàng hóa để cho biếu tặng, thì hạch toán như mua hàng hóa bình thường
 
 Nợ TK 156
 
 Nợ TK 1331 (Được khấu trừ)
 
 Có 111, 112
 
 Theo điều 14 TT 219:
 
 “5. Thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa bao gồm cả hàng hóa mua ngoài và hàng hóa doanh nghiệp tự sản xuất mà DN dùng để cho biếu tặng, khuyến mãi, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa chịu thuế GTGT được khấu trừ”
 
– Khi xuất hàng hóa cho biếu tặng:
 
 a. Nếu hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 
 Nợ TK 641, 6421 – Chi phí bán hàng
 
       Có TK 152, 152, 155, 156
 
 Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, viết:
 
 Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 
       Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
 
 b. Nếu hàng hóa dùng để cho biếu tặng cho công nhân viên trong doanh nghiệp được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
 
 Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
 
       Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
       Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp. (33311)
 
 Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng hóa bán đối với giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu dùng cho biếu tặng cán bộ công nhân viên trong công ty.:
 
 Nợ TK 632 – Giá vốn hàng hóa bán
 
      Có TK 152, 153, 155, 156.
 
 2. Bên nhận hàng hóa cho biếu tặng:
 
Nợ TK 156, 142, 642 .. (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ
 
     Có TK 711
 
 Vì sao BÊN NHẬN không được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa được nhận cho biếu tặng?
 
Theo khoản 10 điều 1 TT 26/2015/TT-BTC: Về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
 
“1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phí nước ngoài theo hướng dẫn của BTC áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam
 
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu mỗi lần có giá trị dưới 20 triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào mỗi lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quá cho biếu tặng của cá nhân, tổ chức nước ngoài.”
 
KẾT LUẬN:
 
 – Vì bên nhân hàng cho biếu tặng không phải thanh toán (không có chứng từ thanh toán) nên không được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng của hóa đơn hàng hóa cho biếu tặng
 
 Chi tiết xem tại CV 633/TCT-CS ngày 13/2/1015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP Hải Phòng:
 
Căn cứ theo quy định tren, Tổng cục thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế TP Hải Phòng tại CV số 2015/CT-THNVDT ngày 27/10/2014. Riêng trường hợp DN nhận hàng hóa cho biếu tặng của DN trong nước: vì không phải thanh toán tiền thuế GTGT nên DN chưa đáp ứng điều kiện kê khai, khấu trừ  thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điều 14 TT số 219/2013/TT_BTC nêu trên.
 
Chú ý:
 
 – Những hóa đơn đầu vào dùng cho biếu tặng các bạn hạch toán và kê khai thuế như bình thường nhé.
 
 – Những hóa đơn đầu ra của hàng hóa cho biếu tặng các bạn kê khai vào Bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT như khi bán hàng bình thường.
 
 VD: Công ty Kế toán Hà Nội khuyến mãi mua quà để tặng cho khách hàng.
 
 – Khi xuất hàng cho biếu tặng: các bạn xuất hóa đơn như bình thường.
 
 – Hóa đơn đầu vào các bạn hạch toán và kê khai như bình thường
 
 Dựa vào hóa đơn đó các bạn kê khai thuế và hạch toán như 1 hóa đơn bán hàng bình 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn