truy Lượt Xem:10371

 

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng. Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.
Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Có 3 trường hợp cụ thể như sau:

1. Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số:

- Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

VD: Ngày 2/1/2017 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Mua 10 máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại 10%.

- Ngày 20/1/2017: Công ty B mua 2 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

- Ngày 30/1/2017: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

- Ngày 15/1/2017: Công ty B mua 3 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 10%)

=> Công ty A khi viết hoá đơn lần cuối cùng này sẽ trừ phần chiết khấu thương mại 10% của toàn bộ hợp đồng.

=> Tổng số tiền chiết khấu là: (10.000.000 x 10 chiếc) – (100.000.000 X 10%) = 10.000.00

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính DELL

chiếc

3

10.000.000

30.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 001/B ngày 2/1/2017)

chiếc

10

1.000.000

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                      20.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                        2.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                    22.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng.

2. Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn:

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

- Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

3. Nếu chiết khấu thương mại theo từng lần mua:

- Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

VD: Ngày 20/1/2017 Công ty A tổ chức chương trình như sau: Mua 10 máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại ngay 10%.

Cùng ngày hôm đó Công ty B mua 10 máy tính DELL, theo hợp đông thì được chiết khấu thương mai ngay 10%. (là 1.000.000)

=> Giá bán chưa thuế là: 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000.

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính DELL

chiếc

1

9.000.000

9.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                         9.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                             900.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                         9.900.000

Số tiền viết bằng chữ:.....Chín triệu chín trăm nghìn đồng.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại khi mua, bán

Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại khi mua, bán
Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn