truy Lượt Xem:10397

Tùy vào từng thời điểm phát hiện ra hóa đơn viết sai mà cách xử lý cũng khác nhau. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 2 trường hợp khi phát hiện hoá đơn viết sai như sau:

1. Hoá đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

Có 3 trường hợp xảy ra đó là: Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng; chưa kê khai và hoá đơn đã kê khai. Cách xử lý cụ thể như sau:

a. Hoá đơn viết sai đã giao, chưa kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

- Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.

Bước 2: Người bán lập lại hóa đơn mới.

- 2 bên kê khai theo hoá đơn mới (không kê khai hoá đơn đã thu hồi).

Bước 3: Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.

b. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng:

- Bên bán: Gạch chéo 3 liên hóa đơn viết sai đó, kẹp lại vào quyển hóa đơn

- Tiếp đó: Lập lại hóa đơn mới đưa cho khách hàng.

Chú ý: Trường hợp này là xảy ra trong cùng 1 ngày

c. Hoá đơn viết sai đã kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng đã kê khai thuế thì xử lý như sau:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên.

Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh (Nhớ là ghi ngày hiện tại nhé)

- Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Bước 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. cụ thể như sau:

+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh TĂNG thì các bạn kê khai như hoá đơn bình thường vào tờ khai kỳ hiện tại.

- Bên bán: Kê khai vào các Chi tiêu 29 - 33 theo thuế suất tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường)

- Bên mua: Kê khai vào các Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường)

+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh GIẢM thì:

- Bên bán: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tờ khai kỳ hiện tại.

- Bên mua: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của kỳ hiện tại

- Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT.

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 23, 24, 25 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

- Bên bán: Kê khai ÂM vào vào Chỉ tiêu 32, 33 của Tờ khai 01/GTGT (Vì là thuế suất 10%)

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 32, 33 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

Lưu ý:

- Các bạn chỉ được lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất lại hóa đơn mới trong trường hợp chưa kê khai thuế.

- Nếu đã kê khai thuế thì không được hủy hóa đơn mà chỉ được phép viết hóa đơn điều chỉnh.

2. Hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

- Nếu hoá đơn viết sai chưa giao cho người mua (chưa xé ra khỏi cuống) thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Tiếp đó, lập lại hóa đơn mới.

 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn