truy Lượt Xem:10455

Nếu phát hiện hoá đơn GTGT viết sai (sai địa chỉ, sai tiền thuế…) đã kê khai thuế, theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, người bán và người mua không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai và lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

Dưới đây là Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai trungtamketoanhanoi chia sẻ để các bạn cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số 0003/BBĐCHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày 11/04/2017, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Bên giao hoá đơn:

Tên công ty: Công ty kế toán Hà Nội.

Địa chỉ : Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

MST: 0103648057

Do Ông (Bà): Lê Văn Tuân.  Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện

BÊN B:  Bên nhận hoá đơn:

Tên công ty: Công ty TNHH Hải Hà.

Địa chỉ: 207, đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội

MST: 0125860853

Do Ông (Bà): Nguyễn Văn Chung.  Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện

Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập số 0000362,ký hiệu: AA/14P, ngày 12/02/2017 và xuất hóa đơn điều chỉnh số số 0000593, ký hiệu: AA/14P  ngày 11/03/2017.

- Lý do điều chỉnh: Do ghi sai số tiền hàng và tiền thuế.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hòa Funiki 12U

Bộ

1

11.100.000

11.100.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                        11.100.000

Thuế suất GTGT:   10 % , Tiền thuế GTGT:                                                                              1.210.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                         12.310.000

Số tiền viết bằng chữ:..Mười ba triệu ba tram mười nghìn đồng

 

NỘI DỤNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hòa Funiki 12U

Bộ

1

11.400.000

11.400.000

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                                                                                                                      11.400.000

Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                         1.240.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                    12.640.000

Số tiền viết bằng chữ:..Mười ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh và xuất hóa đơn hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn