truy Lượt Xem:10287

Là biên bản được ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính. Mời các bạn tham khảo hoặc tải file biên bản bàn giao tài sản về theo link dưới đây: 

Tải file mẫu biên bản bàn giao tài sản tại đây

 Hoặc tham khảo văn bản dưới đây:

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa ..............................(bên giao) và
...............................(bên nhận)

Hôm nay ngày .... tháng ..... năm .... tại .......................... đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa ............. (bên giao) và...... (bên nhận) thực hiện theo ............... của ............ ngày .................

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Bà: ................................................................... Chức vụ: ........................................

2/ Bên nhận:

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Bà: ................................................................... Chức vụ: ........................................

Chủ tọa: Ông ............................................................................................................

Thư ký: Ông .............................................................................................................

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên........................... đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ..................................... theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
             
  Cộng          

Tổng giá trị: Bằng số .................................................................................................

Bằng chữ .................................................................................................................

Kể từ ngày ............................................. số tài trên do bên ................................. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

 

CHỮ KÝ BÊN GIAO
Thư ký cuộc họp
CHỮ KÝ BÊN NHẬN
Chủ tọa cuộc họp

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn