truy Lượt Xem:10302

Mẫu biên bản họp công ty, doanh nghiệp theo định kỳ cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp và các vấn đề khác để bàn về vấn đề nào đó:

 

 

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v …………. )

Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ………………..tại Công ty …………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………………………..............................

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………...........…….. cấp ngày …….................…..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………............................…...................

Công ty tiến hành họp …………………....................................................................................................

Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………….....................................................

Thành phần tham dự: ……………………………………………………...........................................................

Chủ toạ: …………...................…………..........…….. Thư ký: ………………………......…..................………

Diễn biến cuộc họp: ………………………………………………………........…….............................………..…

Các quyết định được thông qua: ………………………………………………......................................………..

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ……..............…...............……….% số phiếu

- Số phiếu không tán thành: ……........……......................…. phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………..................….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

 

Download: Mẫu biên bản họp công tyHãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn