truy Lượt Xem:10249

Các bạn tham khảo và tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng theo bài viết dưới đây:

Các bạn tải file *doc  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng tại đây.

Hoặc tham khảo theo mẫu dưới đây:

CÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: .......... - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

............, ngày ....... tháng....... năm.......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________

 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ........................................................................................... ;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ...................................................................... ;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: .......................................................................................................

CMND số: ...................................................................................................................................

Nơi cấp:.......................................................... Ngày cấp: ..............................................................

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................................

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng......................................... công ty phụ trách chuyên môn...................................................................................................................

 

Điều 2: Ông/Bà....................................................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

                                Chủ tịch HĐQT

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn