Nghiệp vụ kế toán
Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có...
Tài khoản 111 - Tiền mặt

Tài khoản 111 - Tiền mặt

Tài khoản 111 - Tiền mặt dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ.
Hướng dẫn hạch toán và định khoản tài khoản 113 - tiền đang chuyển

Hướng dẫn hạch toán và định khoản tài khoản 113 - tiền đang chuyển

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng...
Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng năm 2017

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng năm 2017

Trungtamketoanhanoi.top xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng. Từ năm 2014 dịch vụ, hàng hóa dùng để cho biếu tặng đã có quy định mới
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338 – phải trả, phải nộp khác dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 2017

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 2017

Các khoản Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN căn cứ theo các văn bản Thuế mới nhất hiện hành: Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Luật số 71/2014/QH13, Thông tư 96/2015/TT-BTC
Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Là biên bản được ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng tại đây

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng tại đây

Mời các bạn cùng tham khảo hoặc tải file *doc mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng mới nhất tại đây.
Biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính
Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Được ban hành theo thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 biên bản điều chỉnh hóa đơn hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản thanh lý tài sản cố định

Các bạn tham khảo mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200 mẫu số 02 - TSCĐ của bộ tài chính ngày 22/12/2014
Hướng dẫn xử lý viết sai hóa đơn GTGT

Hướng dẫn xử lý viết sai hóa đơn GTGT

Những sai sót trong viết hóa đơn GTGT là việc đôi khi khó tránh khỏi như: viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế sai ngày tháng, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán ...
TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp
TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ - Thông tư 200/2014/TT-BTC

TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ - Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn.
TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, ....

0982.686.028